Huishoudelijk regelement

 1. Lid - Op het aanmeldingsformulierdient te worden vermeld: voorletter(s), roepnaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en IBAN nummer. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de ledenadministratie. De leden zijn verplicht de contributie te voldoen via automatische afschrijving of binnen 14 dagen na ontvangst van een betalingsopdracht. 
 2. recht en plicht - De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.De leden zijn verplicht zich te houden aan de regels over het gebruik van de banen, andere reglementen en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. 
 3. ledenpas - Een lid krijgt van de ledenadministratie eenmalig een ledenpas. Hierop staat het bondsnummer, waarmee het lid toegang kan verkrijgen tot de digitale clubapp en tot mijn knltb. 
 4. jeu de boules - De vereniging beschikt over een Jeu de Boules baan. Leden kunnen hier vrij gebruik van maken. Niet-leden worden donateur en dienen een donateursbijdrage te betalen. Zij krijgen een sleutel en kunnendaarna onbeperkt gebruik maken van de Jeu de Boules baan.   
 5. baangebruik en sleutel - Baangebruikers zijn verplicht het juiste schoeisel te dragen en bij de beoefening van het tennisspel sportkleding te dragen. Leden krijgenvia de ledenadministratie een toegangssleutel van het park. De sleutel dient ook voor het lichtkastje. Het is niet toegestaan deze sleutel aan derden over te dragen. Voor de toegang tot de kleed- en toiletruimte is een aparte (gecertificeerde) sleutel nodig. Tegen betaling kan deze aangevraagd worden bij de ledenadministratie. 
 6. baanreservering - Baangebruikers zijn bij de beoefening van het tennisspel verplicht digitaal af te hangen. Dit kan vanaf vijf dagen voorafgaand aan het tennisspel via de club-app. Vanaf 07.00 uur tot 22.00 mag op de banen worden getennist. De speelduur van een enkel- of dubbelspel is 75 minuten. Als je een baan hebt gereserveerd, dienen alle spelers voor ingangstijdstip aanwezig te zijn. Als dat niet gebeurt, vervalt de reservering en wordt de baan vrijgegeven.   
 7. evenementen - Bij competities, toernooien, toss-avonden, clubkampioenschappen, lessen en overige clubactiviteiten kan beslag worden gelegd op één of meer banen. De algemene reserveringsregels zijn niet van toepassing op de banen waarop beslag is gelegd. Informatie over een evenement, met de bijbehorende speeldag(en) en tijden, wordt verstrekt via nieuwsberichten of de verenigingswebsite. Tijdens competities, toernooien of clubkampioenschappen is in beginsel geen baan beschikbaar voor recreatief gebruik. Uitsluitend met toestemming van thuisspelende team(s) of de verantwoordelijke officials kan hiervan worden afgeweken.  De tennisleraar kan op maximaal twee banen beslag leggen voor het geven van tennislessen. Op de vrijdagen bij thuisspelende competitieteams is les mogelijk tot uiterlijk 19.30 uur. 
 8. baanverlichting - De baanverlichting mag slechts ingeschakeld worden als dit voor het tennisspel noodzakelijk is. De totale baanverlichting dient om 22.00 uur te worden uitgeschakeld of direct na het beëindigen van het laatste tennisspel. Degene die als laatste het tennispark verlaat, dient het toegangshek af te sluiten.   
 9. kunstgras - Spelen op kunstgrasvelden vergt de nodige discipline om de kwaliteit van de banen goed te houden. Hieronder de belangrijkste regels voor het gebruik van de kunstgrasbanen:  a.   Het bestuur en de parkploeg zijn bevoegd één of meerdere banen te sluiten in verband met onderhoudswerkzaamheden of weersomstandigheden. Over de genomen maatregelen worden de leden geïnformeerd. Baanonderhoud heeft te allen tijde voorrang op evenementen.  b.   Bij sneeuw de baan niet betreden en niet vegen. De gevallen sneeuw moet op natuurlijke wijze verdwijnen. Bij ijzel de baan niet gebruiken. Bij temperaturen tot -10 graden Celsius kunnen de banen nog bespeeld worden. Bij lagere temperaturen niet meer.  c.   Bij opdooi (na een periode met vorst) mogen de banen niet bespeeld worden. 
 10. introducé - Voor een introducézijn alle regels onverminderd van toepassing. Ieder seniorlid kan via de clubappeen niet-lid introduceren. Een niet-lid mag maximaal twee keer per jaar geïntroduceerd worden. 
 11. schade - Wanneer een lid schade toebrengt aan de vereniging of haar bezittingen, kan de schade door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van eigendommen en voor ongevallen, diefstal en dergelijke. 
 12. bestuurslid - Een bestuurslidis bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treden bestuursleden af die een termijn van drie jaar hebben vervuld. De aftredende functionarissen zijn in de eerstvolgende algemene ledenvergadering herkiesbaar.  
 13. bevoegdheid - Naast de begroting kan het bestuur uitsluitend met goedkeuring van de algemene vergadering handelingen verrichten waarvan de financiële betekenis een te bepalen bedrag te boven gaat. Dit bedrag wordt gesteld op € 10.000,-. 
 14. administratie - Het bestuur is verplicht een administratie bij te houdenvan: a.  de namen en adressen van de leden van het bestuur en van de kascommissie. b.  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; c.  de bezittingen en schulden van de vereniging. Deze administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard. 
 15. benoeming - a.   De algemene leden vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie (zie        statuten art 14),  b.   Het bestuur stelt naar wens en behoefte commissies in. Bij of na de benoeming kunnen de bevoegdheden en de verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.  c.   Naast een commissie kan het bestuur een persoon een nader omschreven taak toekennen. 
 16. overzicht - a. Technische zaken / contactpersoon accommodatie /de parkploegb.  Jeugd contactpersoon c.  Toernooileider VTL d.  Verenigingscompetitieleider / VCL e.  Ledenadministrateur f.  Ledencommunicatie / contactpersoon SRC g. Functionaris PR &Sponsoring h. VertrouwenspersoonDe aanspreekpunten voor deze commissies en/of functiesstaan vermeld op de website. De tennisleraren vallen formeel niet onder de tennisvereniging, zij staan wel op de website.
 17.  verwerking - TV De Haambrink verzamelt uw gegevens alleen voor de administratie van de vereniging.Het lidmaatschap wordt overeengekomen middels het invullen van een document en wordt digitaal opgeslagen.Behalve naam en voorletters, adres, telefoon, e-mail adres en geboorte datum wordt ook de roepnaam, de speelsterkte, het bondsnummer, het geslacht en een gezichtsfoto opgeslagen. Verwerking wordt gedaan door de ledenadministratie voor aanmelding bij de KNLTB, voor contributie en lesgeld heffing, voor informatieverstrekking en voor uitnodigingen voor toernooien en algemene ledenvergaderingen. 
 18. bewaartermijn - Persoonsgegevens worden na opzegging maximaal 2 jaar bewaard met uitzondering van debetalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, rekeningnummer en bedrag). Deze worden door de penningmeester gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. 
 19. verstrekking aan derden - De ledenadministratie verstrekt de persoonsinformatie alleen aan de KNLTB voor het KNLTB lidmaatschap. 
 20. beveiliging - De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de ledenadministratie en zijn opgeslagen op een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde computer met beveiligde software.Een beveiligde back-up wordt regelmatig gemaakt.Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. 
 21. inzage - a.  Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement via de website van de vereniging. Ze liggen ter inzage bij de secretaris en zijn aldaar op te vragen. b. Dit reglement treedt terstond in werking na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.   

 Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 14 februari 2022. Het bestuur van TV De Haambrink 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 21448430

Adres

Almeloseweg 211F
7614 LA Mariaparochie

KVK-nummer

40075339